Witaj w Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni


OFERTA
· Oferta
· Oferta Specjalna
· Renowacja osad
· Kamufla┐ kolb i osad
· Odnawianie broni
  luksusowej
· Odnawianie baskil
· Pasowanie monta┐y
· Wiatrˇwki
· Czarnoprochowce
· Pozbawianie broni
  cech u┐ytkowych

Bro˝ precyzyjna:
· Bro˝ mojej konstukcji
· Sztucery precyzyjne
· Modernizacja Longshot F-Class
· Wymiana Luf

· Kto strzela z mojej broni

NowoŠ:
· Wywa┐anie broni Ârutowej

FIRMA
· Strona g│ˇwna
· Artyku│y
· Historia firmy
· Rozwˇj firmy
· Kontakt
· Firma w prasie

Dystrybucja
· Lothar Walther

Ciekawe Prace
· Syrena
· Stara kurkˇwka

Ciekawe spotkania
· Galeria ZdjŕŠ
· Kadra dowˇdcza WP
· Michai│ Dragunow 1997
· Londyn 2007
· prof. Jerzy A. Ejsmont

Reklama

Optykamysliwska.pl

Kolby-snycerka.pl

Docieranie luf

Akcesoria myÂliwskie

Optyka

WISMAG Jacek JakubczykLufy srutowe, troche teorii i praktyki
Wys│ano dnia 15-01-2007 o godz. 08:41:38 przez - admin

Artykuly Zadaniem konstruktora broni ┬Ârutowej jest zapewnienie nie tylko dobrego przebicia czy r├│wnomiernego u┬│o┬┐enia ┬Ârutu, ale te┬┐ ca┬│kowitego bezpiecze├▒stwa u┬┐ytkownika przez zak┬│adany okres eksploatacji.
G┬│├│wn┬▒ przyczyn┬▒ uszkodzenia broni jest wzrost napr├¬┬┐e├▒ powy┬┐ej warto┬Âci dopuszczalnej dla danego materia┬│u, z jakiego zosta┬│a wykonana bro├▒ lub jej poszczeg├│lny element. Stale u┬┐ywane do wyrobu luf ┬Ârutowych s┬▒ specjalnymi stalami lufowymi, kt├│re charakteryzuj┬▒ si├¬ wysok┬▒ odporno┬Âci┬▒ na rozci┬▒ganie i odpowiedni┬▒ dla luf spr├¬┬┐ysto┬Âci┬▒. Rozw├│j metalurgii w ostatnim p├│┬│wieczu umo┬┐liwi┬│ wyprodukowanie nowoczesnych stali lufowych o znacznie wi├¬kszej wytrzyma┬│o┬Âci ni┬┐ stale z przed 100 lat, przyk┬│adem s┬▒ seryjne dubelt├│wki w kalibrze magnum, w kt├│rych ci┬Ânienie do chodzi do 1100 Bar├│w, a lufy s┬▒ praktycznie tej samej grubo┬Âci, co w dubelt├│wkach z pocz┬▒tku ubieg┬│ego wieku.

Jak w ka┬┐dej dziedzinie, i w tej s┬▒ wyj┬▒tki, ju┬┐ na pocz┬▒tku ubieg┬│ego wieku, angielskie stalownie,i hiszpa├▒ska stalownia w Toledo opracowa┬│y wy┬Âmienite stale lufowe do produkcji luf ┬Ârutowych o bardzo du┬┐ej wytrzyma┬│o┬Âci. Proces wytwarzania tych stali by┬│ d┬│ugotrwa┬│y, pracoch┬│onny, p├│┬┐niejsza obr├│bka lufy kosztowna ze wzgl├¬du na szybkie zu┬┐ycie narz├¬dzi, dlatego ceny niekt├│rych dubelt├│wek, osi┬▒gaj┬▒ wysokie warto┬Âci. Firmy stosuj┬▒ce te stale kilkadziesi┬▒t lat temu, mog┬│y pewnie udziela├Ž d┬│ugoletniej gwarancji.


Nawet dzisiaj w XXI wieku stal opracowana przez sir. Witwortha i stal z Toledo, / co prawda ma┬│o w Polsce znana / nie ma sobie r├│wnych. R├│wnie┬┐ stal lufowa ze stalowni Kruppa jest doskona┬│ej jako┬Âci, nie ust├¬puje jej te┬┐ stal stosowana do pojedynczych egzemplarzy przez rosyjska firm├¬ z Tu┬│y. Na tych przyk┬│adach wida├Ž, ┬┐e producenci dobrej stali maj┬▒ d┬│ugoletnie a czasami wiekowe do┬Âwiadczenie.
Do projektowania wykorzystuje si├¬ nie tylko nowoczesne programy komputerowe, kt├│re z do┬Âwiadczenia wiemy, ┬┐e nie zawsze s┬▒ idealne, ale te┬┐ cz├¬sto sprawdzone i powielane przez lata konstrukcje jak r├│wnie┬┐ d┬│ugoletnie do┬Âwiadczenia konstruktor├│w i rzemie┬Âlnik├│w.
Warto przy okazji zauwa┬┐y├Ž, ┬┐e niekt├│re elementy luf czy systemu ryglowania w dubelt├│wkach r├│┬┐nych ┬Âwiatowych firm s┬▒ do siebie podobne.
Konstruktora projektuj┬▒cego luf├¬ ┬Ârutow┬▒ interesuj┬▒ gatunki stali, kt├│re s┬▒ odporne na rozerwanie /rozci┬▒ganie /. W mechanice odporno┬Â├Ž na rozci┬▒ganie oznaczamy literk┬▒, Rm, Oraz, stale kt├│re posiadaj┬▒ wysoki wsp├│┬│czynnik spr├¬┬┐ysto┬Âci, tak potrzebny w lufach ┬Ârutowych.
Spr├¬┬┐ysto┬Â├Ž stali oznaczamy literk┬▒ Re, i nazywamy modu┬│em Younga.
Nowoczesne stale lufowe stosowane do luf ┬Ârutowych posiadaj┬▒ wysokie warto┬Âci, Rm, 700 -1100 Mpa, i Re 500 - 900 Mpa.
Projektanta lufy najbardziej interesuje zakres odkszta³ceñ sprê¿ystych, Re.

Wyj┬Âciem do oblicze├▒ jest oczywi┬Âcie nawa┬┐ka prochu.

Wed┬│ug ustale├▒ C.I.P ┬│adunek prochowy przy kal 12/70 powinien wytworzy├Ž ci┬Ânienie 65 Mpa.

Na podstawie wzoru Leduca, mo┬┐emy obliczy├Ž, jakie panuje ci┬Ânienie na danym odcinku lufy, co nie nastr├¬cza wi├¬kszych problem├│w, lub dla u┬│atwienia, do naszych w tej chwili teoretycznych cel├│w, wykorzysta├Ž literatur├¬ z zakresu balistyki wewn├¬trznej, na jej podstawie dowiemy si├¬ jaki jest rozk┬│ad ci┬Ânienia na ca┬│ej d┬│ugo┬Âci lufy.Przyst├¬puj┬▒c do projektowania lufy ┬Ârutowej wybieramy odpowiedni gatunek stali, wybieramy stal chromowo molibdenow┬▒. Wybieramy odpowiedni┬▒ stal, zak┬│adamy umownie ┬┐e jest ona odpowiednikiem stali lufowej u┬┐ywanej obecnie w nowoczesnych seryjnych ┬Ârut├│wkach. dla kt├│rej, Re = 880 Mpa, i Rm,= 1030 Mpa.
W naszych teoretycznych rozwa┬┐aniach do zobrazowania grubo┬Âci ┬Âcianek lufy obliczymy tylko trzy punkty, grubo┬Â├Ž komory nabojowej, w po┬│owie lufy i na jej ko├▒cu.

Do oblicze├▒ stosujemy wz├│rPrzyst├¬puj┬▒c do projektowania lufy ┬Ârutowej wybieramy odpowiedni gatunek stali, wybieramy stal chromowo molibdenow┬▒. Wybieramy odpowiedni┬▒ stal, zak┬│adamy umownie ┬┐e jest ona odpowiednikiem stali lufowej u┬┐ywanej obecnie w nowoczesnych seryjnych ┬Ârut├│wkach. dla kt├│rej, Re = 880 Mpa, i Rm,= 1030 Mpa.
W naszych teoretycznych rozwa┬┐aniach do zobrazowania grubo┬Âci ┬Âcianek lufy obliczymy tylko trzy punkty, grubo┬Â├Ž komory nabojowej, w po┬│owie lufy i na jej ko├▒cu.

Do oblicze├▒ stosujemy wz├│rNast├¬pnie obliczamy grubo┬Â├Ž ┬Âcianki.Z oblicze├▒ wynika, ┬┐e przy 150MPa, grubo┬Â├Ž ┬Âcianki komory nabojowej nie mo┬┐e by├Ž mniejsza ni┬┐, 2mm

Zak┬│adamy, ┬┐e lufa ma 74cm, w po┬│owie jej d┬│ugo┬Âci na 37cm, na podstawie oblicze├▒ wzorem Leduca, lub tabel, ci┬Ânienie mo┬┐e wynosi├Ž 18MPa, mno┬┐ymy przez wsp├│┬│czynnik bezpiecze├▒stwa 2,5 = 45 MPa.
Obliczamy na podstawie powy┬┐szego wzoru grubo┬Â├Ž ┬Âcianki lufy, podstawiamy ┬Ârednic├¬ wewn├¬trzn┬▒ lufy dla kal, 12 = 18.2mmZ oblicze├▒ wychodzi, ┬┐e w po┬│owie d┬│ugo┬Âci, ┬Âcianka lufy nie mo┬┐e by├Ž cie├▒sza ni┬┐, 0.5mm.

Nast├¬pnie obliczamy grubo┬Â├Ž ┬Âcianki, 5cm przed ko├▒cem lufy

Wed┬│ug tabel lub oblicze├▒ ci┬Ânienie w tym miejscu mo┬┐e by├Ž oko┬│o 8 MPa, ze wzgl├¬du na zwi├¬kszone ci┬Ânienie na wskutek zjawiska falowego przy wej┬Âciu ┬│adunku ┬Ârutowego w czok przyjmujemy wsp├│┬│czynnik bezpiecze├▒stwa 3, = 24 MPa.
Po obliczeniach, bezpieczna grubo┬Â├Ž nie mo┬┐e by├Ž mniejsza ni┬┐ 0.25mm, czyli tyle co mniej wi├¬cej ma, dobra…. puszka od konserw.

Wyliczenia wykaza┬│y, ze wzgl├¬d├│w wytrzyma┬│o┬Âciowych lufa na ┬Ârodku swojej d┬│ugo┬Âci jak i przy wylocie mo┬┐e by├Ž bardzo cienka, i jednocze┬Ânie bezpieczna.
Wykonanie lufy o tak cienkich i r├│wnomiernych ┬Âciankach nawet wsp├│┬│cze┬Ânie nastr├¬cza wiele problem├│w technologicznych, nast├¬pn┬▒ spraw┬▒ jest odporno┬Â├Ž mechaniczna, cienkie ┬Âcianki przy wylocie podatne b├¬d┬▒, na najdrobniejsze przypadkowe uderzenie, kt├│re mog┬▒ spowodowa├Ž trwa┬│e miejscowe wgniecenie.
Bro├▒ z tak wykonan┬▒ cienko┬Âcienna luf┬▒ b├¬dzie bardzo lekka, wi├¬c pchni├¬cie na rami├¬ mocno odczuwalne przez strzelca. Ma┬│a masa lufy w stosunku do kolby i baskili, spowoduje niekorzystne wywa┬┐enie, ┬Ârodek ci├¬┬┐ko┬Âci b├¬dzie niekorzystnie przesuni├¬ty w stron├¬ kolby po strzale ko├▒ce luf zbyt du┬┐o ucieka├Ž b├¬d┬▒ z linii celowania.

Natomiast ┬Âcianka komory nabojowej nie mo┬┐e by├Ž tak cienka jak wysz┬│a z oblicze├▒, poniewa┬┐ dochodzi jeszcze miejsce na kryz├¬ naboju, kt├│ra musi by├Ž zag┬│├¬biona w luf├¬, dodatkowo powinno by├Ž miejsce na umieszczenie wyrzutnik├│w, wi├¬c nale┬┐y jeszcze j┬▒ pogrubi├Ž, optymalna grubo┬Â├Ž powinna by├Ž oko┬│o 3.5 - 3.7 mm, a w miejscach najwi├¬kszych przew├¬┬┐e├▒ nie mniej ni┬┐ 2mm. Lufa jako ca┬│o┬Â├Ž musi by├Ž te┬┐ sztywna mechanicznie by nie wyst├¬powa┬│o uginanie przy energicznym zamykaniu broni, jak r├│wnie┬┐ wytrzymywa┬│a… brutalne u┬┐ytkowanie.
Pogrubieniu, wi├¬c musi ulec ca┬│y przew├│d lufy w spos├│b r├│wnomierny, by zapewni├Ž nie tylko sztywno┬Â├Ž mechaniczn┬▒, ale r├│wnie┬┐ optyczn┬▒ smuk┬│o┬Â├Ž. Powi├¬kszaj┬▒c grubo┬Â├Ž ┬Âcianek uzyskujemy jednocze┬Ânie wi├¬kszy zapas bezpiecze├▒stwa. Z punktu widzenia wytrzyma┬│o┬Âci materia┬│u wszystko si├¬ zgadza, lufa jest bezpieczna, a obliczenia zadowol┬▒ ka┬┐dego m┬│odego konstruktora, tylko same obliczenia, to jeszcze nie wszystko. Zwi├¬kszenie grubo┬Âci luf ze wzgl├¬du na mechaniczna sztywno┬Â├Ž, nie mo┬┐e by├Ž przypadkowe.

Do┬Âwiadczeni konstruktorzy praktycy, znaj┬▒cy swoje rzemios┬│o doskonale wiedz┬▒, ┬┐e lufa strzela,...ci├¬to gdy zachowana jest odpowiednia proporcja grubo┬Âci ┬Âcianek, a wi├¬c grubo┬Â├Ž tu┬┐ przed wej┬Âciem w czok powinna by├Ž o po┬│ow├¬ mniejsza ni┬┐ grubo┬Â├Ž lufy na ┬Ârodku swojej d┬│ugo┬Âci.
100 letnie do┬Âwiadczenia pozwoli┬│y ustali├Ž, lufa zapewnia dobre przebicie, je┬┐eli na po┬│owie swojej d┬│ugo┬Âci ┬Âcianka ma grubo┬Â├Ž oko┬│o 0.6 - 0.7mm. Im lepsza gatunkowo stal, tym cie├▒sze lufy, i . ..lepsze przebicie.

Dlatego nale┬┐y, u┬┐y├Ž odpowiednio wytrzyma┬│ej stali i tak zaprojektowa├Ž jej d┬│ugo┬Â├Ž, smuk┬│o┬Â├Ž i grubo┬Â├Ž w odpowiednich miejscach, by odpowiada┬│a nie tylko parametrom wytrzyma┬│o┬Âciowym uzyskanym na podstawie suchych oblicze├▒, ale te┬┐ uwzgl├¬dnia┬│a pokoleniowe do┬Âwiadczenia.

Przyj├¬te powojenne regulaminy polowa├▒ w wi├¬kszo┬Âci pa├▒stw ustalaj┬▒ optymalna odleg┬│o┬Â├Ž strza┬│u do 40m. Producenci broni te┬┐ id┬▒ w tym kierunku, prawie wszystkie wsp├│┬│czesne dubelt├│wki maj┬▒ ju┬┐ wewn├¬trzne ┬Ârednice powi├¬kszone do 18.4, i wi├¬cej, przyk┬│adem jest dubelt├│wka Blaser F3 18.65mm, zamiast 18.2mm, a wi├¬c s┬▒ mniej szczelne.
Jest udowodnione i sprawdzone ┬┐e przed wojenne wytw├│rnie, nieograniczone przepisami, mo┬┐e nie wszystkie, ale cz├¬┬Â├Ž, wytwarza┬│y bardzo dobre i ci├¬to strzelaj┬▒ce ┬Ârut├│wki. Od czego to zale┬┐a┬│o, mo┬┐emy tylko przypuszcza├Ž ┬┐e dawni producenci w ma┬│ych manufakturach jak r├│wnie┬┐ rusznikarze wytwarzaj┬▒cy pojedyncze egzemplarze doskonale znali sw├│j fach, i wiedzieli jak zaprojektowa├Ž oraz wykona├Ž luf├¬ o dobrych parametrach.

Prawdopodobnie ich tajniki, odesz┬│y w zapomnienie, jak r├│wnie┬┐ powoli odchodz┬▒, finezyjne zgrabne i sk┬│adne horyzontalne ┬Ârut├│wki.

W ci┬▒gu ostatnich 20 lat rozw├│j dubelt├│wek poszed┬│, w kierunku powi├¬kszenia ┬│adunku ┬Ârutu, i zwi├¬kszenia wytrzyma┬│o┬Âci, przyk┬│adem jest powstanie kalibr├│w magnum.
Mo┬┐na przypuszcza├Ž, ┬┐e post├¬p techniczny i nowoczesna technologia, mog┬│a, by zaowocowa├Ž opracowaniem luf o wi├¬kszej sprawno┬Âci ni┬┐ obecnie, zapewniaj┬▒c skuteczne strza┬│y na odleg┬│o┬Âci znacznie przekraczaj┬▒ce 40m.
Por├│wnuj┬▒c przed i tu┬┐ powojenne lekkie i zwrotne ┬Ârut├│wki do wsp├│┬│czesnych seryjnych dubelt├│wek, zauwa┬┐ymy, ┬┐e te ostatnie s┬▒, masywne i ci├¬┬┐kie, ale… wyj┬▒tkowo wytrzyma┬│e.

Pozostaje jeszcze sprawa r├│wnomierno┬Âci pokrycia ┬Ârutem. Wa┬┐nym czynnikiem, kt├│ry wp┬│ywa na r├│wnomierno┬Â├Ž uk┬│adania ┬Ârutu jest du┬┐a dok┬│adno┬Â├Ž obr├│bki wewn├¬trznej jak i zewn├¬trznej, ┬Âcianka lufy powinna mie├Ž idealny r├│wny przekr├│j. Na przestrzeni ostatnich lat jest powr├│t do starych sprawdzonych, przed wojennych konstrukcji, w najnowszych wyczynowych strzelbach, coraz cz├¬┬Âciej stosuje si├¬ mocno przed┬│u┬┐one sto┬┐ki przej┬Âciowe tu┬┐ za komor┬▒ nabojow┬▒, kt├│re ju┬┐ przed wojna zosta┬│y wypr├│bowane, ┬│agodne wej┬Âcie ┬│adunku ┬Ârutowego w luf├¬ zdecydowanie poprawia u┬│o┬┐enie ┬Ârutu. Du┬┐y wp┬│yw ma te┬┐ zw├¬┬┐enie tu┬┐ przed wej┬Âciem w czok, czy jest sto┬┐kowe czy beczu┬│kowate, d┬│ugie czy kr├│tkie, jak te┬┐ d┬│ugo┬Â├Ž samego czoku.
Natomiast wed┬│ug do┬Âwiadczonych fachowc├│w, decyduj┬▒cy wp┬│yw na r├│wne pokrycie ma grubo┬Â├Ž ┬Âcianki lufy, od jej po┬│owy a┬┐ do wylotu, wed┬│ug zasady,…. im cie├▒sza tym lepsza.
Jak wida├Ž na r├│wnomierne pokrycie wp┬│yw ma ca┬│y szereg czynnik├│w i wzajemnych zale┬┐no┬Âci, jest tyle tajemnic, ilu producent├│w.

Na zako├▒czenie mo┬┐na napisa├Ž, przy produkcji broni, istnieje du┬┐o r├│┬┐nych tajemnic i niuans├│w, bardzo cz├¬sto malutkie drobiazgi, maj┬▒ decyduj┬▒cy wp┬│yw na lepsze przebicie czy uk┬│adanie ┬Ârutu, to one decyduj┬▒ ┬┐e, z jednej strzelby strzela si├¬ lepiej, a z innych gorzej.
Te w┬│a┬Ânie malutkie decyduj┬▒ce drobiazgi s┬▒ od dziesi├¬cioleci skrz├¬tnie ukrywane, nie s┬▒ nigdzie opisane i nie b├¬d┬▒ nigdy opublikowane, przekazywane s┬▒ tylko i wy┬│┬▒cznie z pokolenia na pokolenie. Istnieje na ┬Âwiecie du┬┐o ksi┬▒┬┐ek o broni i poradnik├│w dla rusznikarzy, np. w USA przez dziesi├¬ciolecia flagow┬▒ pozycj┬▒, s┬▒ dwa tomy "Gunsmithing" razem 1500 stron, w kt├│rych wyja┬Ânione jest du┬┐o, ale nie wszystko, te w┬│a┬Ânie decyduj┬▒ce drobne szczeg├│┬│y zosta┬│y dyskretnie pomini├¬te, poniewa┬┐ napisane jest wed┬│ug zasady, je┬┐eli chcesz wiedzie├Ž wi├¬cej, przyjd┬╝ do mnie, i…zap┬│a├Ž.

 
Pokrewne linki
· Wiŕcej o Artykuly
· Napisane przez admin


NajczŕÂciej czytany artyku│ o Artykuly:
Czas Broni


Oceny artyku│u
Wynik g│osowania: 4.51
G│osˇw: 31


PoÂwi੠chwilŕ i oce˝ ten artyku│:

WyÂmienity
Bardzo dobry
Dobry
Przyzwoity
Z│y


Opcje

 Strona gotowa do druku Strona gotowa do druku


"Login" | Logowanie/Za│o┐enie konta | 20 komentarze | _SEARCHDIS
Komentarze s▒ w│asnoÂci▒ ich twˇrcˇw. Nie ponosimy odpowiedzialnoÂci za ich treŠ.

Komentowanie niedozwolone dla anonimowego u┐ytkownika, proszŕ siŕ zarejestrowaŠ

ugg for cheap (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 01-01-2013 o godz. 05:15:55
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
cheap ugg australia [uggsbootsaustralia.webs.com] Ugg"s defeat out other scorching vacation presents which includes Amazon"s Kindle Fire, Apples iPad mini, touch and classic Barbie dolls, becoming the top searched customer present for that 2012 vacation period. Recenlty, Andr Leon Talley former editor-at-large for Vogue magazine, ugg boots sale [clearanceugs.webs.com] recognized for his affect to advertise new wears, style designers and 1 of fashion"s most beloved figures mentioned "When I discovered Uggs, it had been a revelation. I like Uggs. ugg boots sale cheap [uggbootsaleoutlet.webs.com] Uggs is often as chic as heels for women." He owns fifteen pairs of Uggs according to Styleite September situation cheap uggs australia [uggsbootsaustralia.webs.com] .doudoune (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 15-01-2013 o godz. 07:11:35
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
moncler pas cher [www.doudounemoncler-paschers.com] doudoune moncler homme moncler homme [www.doudounemoncler-paschers.com]beats by dre (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 10-03-2013 o godz. 17:33:49
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
I need 1 million people Is actually it"s my job to notice if getting started with a social storage devices marketing strategy regarding cheap beats [www.decawave.com] cheap beats by dre studio [www.decawave.com] cheap studio beats [www.decawave.com] , Exactly what is 1 million readers when ever do not require are really pleased as well involved in addition to your label? Wouldn you enjoy 2, oakley cheap [www.sunglassescheapoakleyusa.com] 000 same receptive as well as geniuinely intrigued readers.cheapbeatsshop (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 12-03-2013 o godz. 16:39:25
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
cheap dr dre beats [www.decawave.com] That which when bejesus? yes, That first of all you speak when you you should get some first really greater-Decent. cheap beats [www.decawave.com] I mean, these types can certainly Flavoring Or perhaps even Tinge of complexion Ones sound. cheap monster beats by dre [www.decawave.com] beats by dre under 100 dollars [www.decawave.com] Are priced at approximately $100-$400 notebook strength and identify.uggs on sale (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 20-10-2013 o godz. 06:36:50
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Over all , They are also constructed with intrinsic together with ambient zilch budgets and cells that ordinarily consist of breaks with regard to quite a few your main food items. The B Makowsky array is regarded as to be considerable and rather a number of items from which to pick. Some type of well regarded hand bags consider in Eden buyer , Lisbon carry, Distance for the rest with the globe support provider, cheap uggs outlet [www.gladyspaulus.co.uk] Portofine, Hobos,Handbags and so forth cheap uggs outlet [www.gladyspaulus.co.uk] . cheap ugg boots [www.gladyspaulus.co.uk] Due to the fact you will discover a variety sorts, Picking the ideal 1 for the self may be a challenge, Notably when you have minor recommendation on learn about wallet to obtain our form.Immitation Hublot (Wynik: 1)
przez Mulrine90 dnia 15-11-2013 o godz. 23:16:15
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Fake Tag Heuer Watches [www.mnchorale.org] Fake Hublot Watches [www.gisteq.com] Fake Hublot Watches [www.gisteq.com]The renowned saying goes, fake Cartier Watches [www.montanagem.com] "Fakes are worn to impress plastic minds" replica carier watches [www.montanagem.com] , Fake Tag Heuer Watches [www.mnchorale.org] which generally suggests that in case you wear a phony watch you happen to be merely trying to impress other people, and make that think you"ve one thing which you never - in case you seriously care what folks thing you may purchase the actual deal. Fake Hublot Watches [www.gisteq.com]cheap beats headphones (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 23-11-2013 o godz. 18:15:03
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Voi no volete li carico di punta o attaccare cheap beats by dre [beonair.com] , cheap beats by dre [beonair.com] cool cheap beats [beonair.com] Quando cuando cammina attraverso fatal dell ze n"i alone n"t poi troppo bagaglio pu─é╦Ť esgnare neo problema ─é┬Ę necessario tenere preevery singlente hai altri aiutarvi, Cuando avr─é┬á n"ta copertura viaggi world of the sport of golf game into gnaa mano e a valigia nell Eventuali altri bagagli avete sar─é┬á louis vuitton prezzi problema. Il vostro viaggio di copertura dovrebbe avere molto pi─é┼í spazio di archiviazione ─é┬Ę possibile cheap beats by dre [beonair.com] cheap beats headphones [beonair.com] . Ze cuando riesce a ittenere quellgna n"t vun"le regarding cambischeduled di vestiti e pai di articli teletta a ntti cheap beats by dre for sale [beonair.com] , poi, Gna sarebbe grande.CHEAP UGG BOOTS (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 03-12-2013 o godz. 04:25:12
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Kids UGG Boots Clearance [www.reetagk.com] UGG NZ [www.arohahealing.co.nz] Authentic UGG Boots USA [giedriuspaulauskas.com] OnlineAussies fancy any out of doors way of living, Then australian browsers pool drinkers was bearing wintry weather ugg proper slippers with regards to in excess of many decades fifty this, As an easy way of preserving any feet warmer when out on water.www.lumenjournal.org/welcomeshop.html (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 10-01-2014 o godz. 08:27:42
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
http://www.chelseapewter.com/store/ugg-like.htm ugg like boots http://lumenjournal.org/welcomeshop.html lumenjournal.org/welcomeshop.html It may be far from like large role area of expertise occasion apparel can you choosed placed on one time, Look in use they all severally of which.http://www.urbanwalkabout.com/haymarket/uggboots.html (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 13-01-2014 o godz. 10:25:29
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Again, http://www.delacour-ranch.com/uggs.html uggs factory outlet this is not impossible cheap uggs canada [www.delacour-ranch.com], but almost no one can do this their first month http://www.chelseapewter.com/store/ugg-like.htm cheap ugg like boots for woman , or even their firsmonths. http://www.delacour-ranch.com/uggs.html ugg for cheap canada http://www.urbanwalkabout.com/haymarket/uggboots.html canada uggs outlet It not easy finding 85 customers each and every month. For those who stick with it, http://www.delacour-ranch.com/uggs.html ugg boots factory outlet for those who continue to pursue new customers each and every month, it is not uncommon to have several hundred customers by year five.coach factory (Wynik: 1)
przez tivate dnia 17-02-2014 o godz. 04:31:58
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Some of our coach editors were lucky enough to attend a pre-shopping event and they got the deets on what's flying off the shelves. [url=http://www.coach-factory-outlet-online.com/]coach factory outlet online[/url] If there's common ground between the two that won't lead to gut-twisting anxiety or tears and disappointment, it's probably this coach Chocolate Truffle Ring ($23). [url=http://www.coachoutletstoreonline2014.com/]coach outlet store online[/url] There's a sailor stripe shirt and then there's a shirt that actually looks like a sailor might have worn it - especially if that sailor's name was coach outlet. [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]coach factory [/url] Sharing the thirty-six-piece chocolate set will seem like an act of kindness (and it totally is!), but maybe it'll also guilt accounting into finally putting a rush on those figures you sent them six weeks ago! [url=http://www.coachhandbagsnew2014.com/]coach handbags[/url] Each bag contains two ounces of beans and is packaged smartly with a message of affection on the front. [url=http://www.coachfactoryoutlethandbags.com/]coach factory handbags outlet[/url] It'll help smooth and hydrate patchy elbows and coach outlet and restore moisture to hands and feet. [url=http://www.coachfactoryoutlet-purse.com/]coach outlet[/url] Recently while giving these talks, it occurred to me that some of the points I'm making are actually pretty relevant to just general life, [url=http://www.pradaoutlet-store.com/]prada outlet[/url] so I thought I'd share a few of them here. [url=http://www.michaelkorsoutlet-store.com/]michael kors outlet[/url] Despite the ensuing interval, [url=http://www.michael-kors-outlet-store.com/]michael kors outlet store[/url] only a third of the companies that used fitflops in the facility have offered to compensate the survivors and the families of the deceased. [url=http://www.fitflopsflipflops.com/]fitflops[/url] Fitflop Offer is valid through tonight 02/09/2014! [url=http://www.fitflopflip-flop.com/]fitflop shoes[/url] This new line extension is sure to bolster business for the brand, since Duckie Brown has been a steadily creative menswear coach. [url=http://www.coachfactoryoutlet-2014.com/]www.coachfactory.com/store[/url]coach outlet (Wynik: 1)
przez creser dnia 17-03-2014 o godz. 03:40:05
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Computational Design for coach outlet [www.coachoutlet-sale.com] " workshop, the architect-turned-designer devised a couture dress that's free to download on Thingiverse.com.I want young women to feel they are the latest trend setters," Cole said, "feeling sexy and being comfortable at the same time.There's a coach factory outlet online [www.coach-factory-outlet-online.com] you'll still be wearing your winter coat on the first official day of From coach handbags online outlet [www.coachhandbagsonlineoutlet.com] (we hate you, polar vortex!), but you can break out a new spring coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] no matter what the temperature is outside. From coach factory [www.coachfactoryoutlets2014.com] clutches to work satchels, there are so many coach outlet [www.coachoutlet-sale.com] trends to choose from.They have everything you need to stock up your kitchen, from bakeware to coach outlet store online [www.coachstoreonline.com] to dinnerware to create the perfect table setting.So to celebrate-and prepare for the michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletmkstore.com] ahead-we rounded up tons of michael kors outlet online [www.michaelkorsoutletmkstore.com] happening today through Sunday.outlet has a coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] Event going on and it's your opportunity to save big on michael kors outlet [www.michaelkors-bedford.com], tops, skirts, dresses and much more. The course consists of approximately a michael kors outlet store [www.michael-kors-outlet-store.com] loop around the redwoods from and returning to the start before following the course out to the Toms USA [www.tomsusashoes.com] aid station.The prada outlet [www.pradaoutlet-store.com] roundup today features a fitflops [www.fitflopsflipflops.com], candy necklaces, street style photographer profits, and michael kors [www.michaelkors.name] girlfriends.Is it right to jack something in without giving it a full opportunity to play out?While shopping in a coach factory outlet [www.coachfactoryoutletorg.com] designer store there, I asked a salesperson what the sleeve length of a shirt was, as only the neck was on the size tab.Check out Pixie Lott for example, who was spotted outside the fitflop USA [www.fitflopusaonline.com] studios yesterday wearing what can only be described as a fitflop [www.fitflopflip-flop.com] multi-coloured maxi dress, with clashing accessories and makeup to boot. The response? "Coach Outlet Online (Wynik: 1)
przez django dnia 03-04-2014 o godz. 11:30:06
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
When they Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com]were within three miles of Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]home, she suddenly shouted to her Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]husband, "Stop the car. Stop right Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com]here!"The man slammed on the Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletmona.com]Finally, though, they returned to Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletsnai.com]their car for the trip home. While Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]the kids chattered and the man drove, Coach Factory Online [www.coachfactoryoutletnos.net]the woman sat smiling, surrounded Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]by her flowers, a faraway look Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]in her eyes.brakes. Before he Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletmsna.com]could ask her why she wanted to Coach Outlet [www.coachoutletonlinemu.com]stop, the woman was out of Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletmona.com]the car and hurrying up a nearby Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletsnai.com]grassy slope with the lilacs Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinoa.com] still in her arms. At the top True Religion Jeans [www.truereligionjeansftc.com] of the hill was a nursing home True Religion Outlet [www.truereligionjeansct.com]and, because it was such a beautiful True Religion [www.truereligionjeanssi.com]spring day, the patients were Michael Kors Outlet Online [www.michaelkorsoutletic.com]outdoors strolling with relatives Michael Handbags Outlet [www.michaelkorsets.com]or sitting on the porch.The Michael Kors Outlet Store Online [www.michaelkorsoutletnio.com]young woman went to the end of Michael Kors Outlet Stores [www.michaelkorsetoutletbeo.com]the porch, where an elderly patient Chanel Outlet Online [www.chaneloutletmobai.com]was sitting in her wheelchair, Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletina.com]alone, head bowed, her back to most Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletine.com]the others.Re: Lufy srutowe, troche teorii i praktyki (Wynik: 1)
przez safwfk dnia 10-05-2014 o godz. 08:57:29
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
what ended up being ideal armed to ralph lauren pas cher [www.ralphlauren-pascher-france.com] help structure celine outlet [www.celinehandbags-outlet.com] all the politics air max [www.airmaxshoes.cc] natural environment louis vuitton bags [www.louisvuittonpursesbag.net] to a maturing citystate. One ghd flat iron [www.ghd-flatiron-hairstraighteners.com] example is, hogan outlet [www.hoganit.cc] Plato prada outlet [www.pradaoutletonlineb.com] notoriously stated, 'The condition is certainly however , fella writ large', louis vuitton [www.louisvuittonborse-sitoufficiale.com] and chi flat iron [www.chi-flatiron-hairstraighteners.com] additionally Aristotle released a longchamp pas cher [www.longchampfr.cc] great collecting constitutions because oakley sunglasses [www.oakleyoutlet-sunglasses.net] of many Historic citystates. Clear typically the affected vicinity. If typically the lid contains more intense prada outlet [www.pradaoutletonlineb.com] sizes and shapes and coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] also Lancel [www.lancelfr.cc] fractures, christian louboutin outlet [www.christianlouboutinoutletft.com] you should longchamp [www.longchamphandbags-outlet.com] participate louis vuitton [www.louisvuittonborse-sitoufficiale.com] in north face outlet [www.northfaceoutlet-jacket.com] a even more detailed oakley sunglasses [www.oakleyoutlet-sunglasses.net] troubleshooting. burberry outlet [www.burberryoutletstoresbo.com] You must create longchamp pas cher [www.longchampfr.cc] the particular engine to begin with. Scott, marc jacobs outlet [www.marcjacobshandbagsoutlet.net] while enumerated earlier, typically the mother louboutin [www.louboutinfr.cc] board you actually cohosted with "turbocharging" coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] entrepreneurship has been without a juicy couture outlet [www.juicycoutureoutlet-handbags.com] doubt one hogan outlet [www.hoganit.cc] of many best parts. It looks michael kors outlet [www.michaelkorsoutlet.cc] like coach outlet [www.coachoutletstoreonlinefn.com] any spirit coach outlet [www.coachoutletstoreonlinef

Przeczytaj dalszy ci▒g komentarza...Coach Outlet Online (Wynik: 1)
przez disclosure dnia 30-07-2014 o godz. 11:54:33
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com] A weapon capability that violates the I.N.F., that is introduced into Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] the greater European land mass, is absolutely a tool that will have Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] to be dealt with,” he said in an interview in April. “It can’t go unanswered. Coach Outlet Online [www.coachoutletstoreinuk.com] Mr. Obama has determined that the United States will not retaliate against Coach Outlet Store [www.coachfactoryoutletnbsa.com] the Russians by violating the treaty and deploying its own prohibited medium-range system, Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com] officials said. So the responses might include deploying sea- and air-launched cruise missiles Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] which would be an allowable under the accord. Coach Factory Online [www.coachfactorystoreuin.com] Republican lawmakers have repeatedly criticized the administration for Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] dragging its feet on the issue. Ms. Gottemoeller, the State Department official, Coach Factory Outlet [www.coachfactoryoutletanus.com] has had no discussions with her Russian counterparts on the subject since February. Coach Outlet [www.coachoutletonlineunsius.com] And Mr. Kerry’s call on Sunday was the first time he had Coach Outlet Store Online [www.coachfactoryoutletuisa.com] directly raised the violation with Mr. Lavrov, State Department officials said. Chanel Outlet Online [www.chaneloutletinaus.com] Administration officials said the upheaval in Ukraine pushed Louis Vuitton Outlet [www.louisvuittonoutletina.com] the issue to the back burner and that the downturn in American-Russian Louis Vuitton Handbags [www.louisvuittonoutletine.com] relations has led to an interruption of regular arms-control meetings. Gucci Belt [www.guccibeltsoutletbcus.com] The prospects for resolving the violation were also uncertain at best. After Ms. Gottemoeller first raised the matter in 2013, Gucci Belts [www.guccibelststco.com] Russian officials said that they had looked into the matter and consider the issue to be closed.Re: Lufy srutowe, troche teorii i praktyki (Wynik: 1)
przez tomsdoutlet dnia 18-05-2014 o godz. 13:21:55
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
ray ban sunglasses [www.sunglassesray-ban.org]
Ralph Lauren Polo [www.ralph-pololauren.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
Louis Vuitton Outlet [www.outlet-louis.org]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
abercrombie outlet [www.outlet-abercrombie.org]
Louis Vuitton Outlet [www.outlet-louis.org]
Ralph Lauren Polo [www.ralph-pololauren.com]
burberry outlet [www.burberry-outletburberry.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
ray ban outlet [www.outlet-ray-ban.org]
ray ban outlet [www.outlet-ray-ban.org]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
gucci outlet [www.gucci-outletgucci.com]
hogan outlet [www.outlet-hogan.org]
tiffany outlet [www.outlet-tiffany-outlet.com]
juicy couture outlet [www.outlet-juicy.net]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
Ralph Lauren outlet [www.ralph-outlet-lauren.net]
michael kors outlet [www.michael-outlet-kors.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
nfl jerseys [www.jerseys-nfl.org]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]
toms outlet [www.outlet-toms-outlet.com]Fake Oakley (Wynik: 1)
przez philjonathon dnia 03-06-2014 o godz. 02:15:10
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Fake Oakleys [premierenyc.com] Replica Oakley Free Shipping [premierenyc.com] I think you should use it : http://www.premierenyc.com [premierenyc.com] When I buy new designer Sunglassess they always smell like burnt plastic the first few times I use it but then it wears off. Cheap Oakley Sunglasses [premierenyc.com]Re: Lufy srutowe, troche teorii i praktyki (Wynik: 1)
przez cmoutlet dnia 04-09-2014 o godz. 03:59:53
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
 The burberry outlet [www.burberryoutletonlinei.com] beats by dre [www.beats-bydrdre-headphones.com] nike store [www.nikefactoryoutletstore.us.com] politics michael kors uk [www.michaelkorshandbags-uk.co.uk] new balance [www.new-balance574.com] ralph lauren [www.polo-ralphlauren.it] and longchamp [www.saclongchamp-pas-cher.fr] coach outlet store [www.coachoutlet--storeonline.com] chanel handbags [www.chanel-handbags.us.com] issues canada goose [www.canada--goose.co.uk] michael kors pas cher [www.sacmichaelkors-pascher.fr] gucci shoes [www.gucci-outlet.us.com] that beach wedding dresses [www.prom-weddingdresses.com] Oakley Scalpel Sunglasses [www.oakleyvaultsunglasses.us.com] lancel pas cher [www.sac-lancelpascher.fr] underlie moncler [www.moncleroutlet-jackets.com] hermes pas cher [www.hermes-sac.fr] chaussure louboutin [www.louboutin--pascher.fr] this Ray ban Sunglasses Eyeglasses [www.raybansunglasses.us.com] true religion outlet [www.truereligionjeansoutlet.us.com] prom dresses [www.prom-weddingdresses.com] civil, air jordan [www.airjordanshoes-retro.com] polo ralph lauren [www.polo-ralphlauren-pascher.fr] supra shoes [www.supra--shoes.com] and abercrombie [www.abercrombieand-fitch.com] michael kors outlet online sale [www.michaelkorsoutlet-online.us.com] ugg outlet [www.ugg-boots.us.com] apparently air max [www.nikeairmaxe.co.uk] red bottom shoes [www.red-bottomshoes.us] abercrombie and fitch [www.abercrombie-andfitch.co.uk] market juicy couture [www.juicycoutureoutlet.us.com] Oakley Monster Dog Sunglasses [www.oakleyvaultsunglasses.us.com] polo ralph lauren outlet online [www.polo-ralphlaurenoutlet.us.com] led,
Przeczytaj dalszy ci▒g komentarza...http://www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com/ (Wynik: 1)
przez momomo dnia 13-09-2014 o godz. 08:23:38
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
Tee michael kors outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michaelkorsoutletusaonline.com] off to kate spade outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadeoutlet-online.us.com] terrific coach outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coach--outlet-online.com] deals at toms shoes outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.tomsshoesoutlet-online.com] this week. Their louis vuitton outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonoutlet-online.com] selection coach factory [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactory-us.com] and coach outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachoutlets--online.com] will now see an coach factory outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactoryoutlets-us.com] 25% off at abercrombie and fitch [www.michael--korsoutletonline.com] [www.abercrombieandfitch.us.com] checkout. Metal-and- michael kors outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michael-kors.cc] grocery kate spade handbags [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadehandbags.us.com] baskets and true religion black friday [www.michael--korsoutletonline.com] [www.truereligion-blackfriday.com] Classic Flap Bags frey wille jewellery [www.michael--korsoutletonline.com] [www.freywillejewellery.com] to louis vuitton handbags [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonhandbagsoutlet.us.com] raw michael kors outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.michaelkorsoutletusaonline.com] runway, but I louis vuitton outlet stores [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louis-vuittonoutletstores.com] myself loving the coach factory outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactoryoutlets-us.com] candy coach factory [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachfactory-us.com] clutches louis vuitton outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.louisvuittonoutlet-us.com] and oakley sunglasses [www.michael--korsoutletonline.com] [www.oakleyglasses.us.com] candy costume tiffany and co [www.michael--korsoutletonline.com] [www.andcotiffany.com] jewelry the most. As a kid, kate spade outlet [www.michael--korsoutletonline.com] [www.katespadeoutlet-online.us.com] a candy necklace or cheap oakley sunglasses [www.michael--korsoutletonline.com] [www.oakley--glasses.com] bracelet marc by marc jacobs [www.michael--korsoutletonline.com] [www.marcbymarc-jacobs.com] one of my coach factory outlet online [www.michael--korsoutletonline.com] [www.coachoutletusafactory.com] favorite things, it prada black friday [www.michael--korsoutletonline.com] [www.prada-blackfriday.com] was a rarity, but
Przeczytaj dalszy ci▒g komentarza...Re: Lufy srutowe, troche teorii i praktyki (Wynik: 1)
przez hey2014 dnia 28-11-2014 o godz. 07:01:47
(Informacje o u┐ytkowniku | WyÂlij wiadomoŠ)
I am pretty much happy to discover your blog and to have an opportunity to share mu thoughts with other visitors. Nicely build blog provide all the opportunities to speculate.
  repliki zegark├│w [ospkrutyn.pl]  rolex replica watch [halim.pl]  repliki zegark├│w [ospkrutyn.pl]  A week ago he experienced a warmth rash, or perhaps a wind burn (I can not remember), plus they required him for their alternative treatment witch physician.And, beginning today, he's a weight three-week cleansing diet.? Meaning he'll be shitting themself silly. I believe Toney stated it had been only fruits,  ralph lauren big pony [indikids.org] veggies, and grain.
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Tworzenie strony: 0.50 sekund
Google+