Wywa¿anie strzelby
Data: 01-03-2015 o godz. 00:00:00
Temat: Artykuly


Od lat uwa¿nie ¶ledzê polskich zawodników na poziomie wojewódzkim i centralnym oraz ich bie¿±ce wyniki. Pilnie analizujê z jakiej broni strzelaj± i jakie s± najnowsze kierunki je¿eli chodzi o konstrukcjê oraz budowê systemów spustowych i stosowanych kalibrów. S± konstrukcje mniej lub bardziej udane nie wszystko co najnowsze i najdro¿sze musi byæ najlepsze. Strzelectwo polskie nie jest na bardzo wysokim poziomie, mimo ¿e jest nas 38 milionów strzelectwo sportowe jest ma³o rozwiniête i po prostu z ma³ej grupy nie mo¿na wy³oniæ najlepszych talentów. Dobrym przyk³adem jest niewielka Norwegia w której na 6mln ludno¶ci ponad milion ma broñ i strzela, jest wiêc z kogo wybraæ.
Polscy strzelcy w europejskim i ¶wiatowym rankingu s± na odleg³ych miejscach ¿e trudno ich odnale¼æ lub po prostu nie s± sklasyfikowani. Od czasu do czasu pojawi siê talent który indywidualnie potrafi uzyskiwaæ bardzo dobre wyniki ale jego kariera trwa przewa¿nie krótko, wyniki po dwu lub trzech latach spadaj± i ju¿ nigdy nie mo¿e osi±gn±æ swojej szczytowej formy, utrzymuje siê ju¿ tylko w klasie ¶redniaków. Jest natomiast pewna grupa strzelców która przez lata jest w ¶cis³ej czo³ówce wymieniaj± siê tylko miejscami gdy¿ umiejêtnie potrafi± wykorzystaæ wiedzê innych.

Norweg Trun Undseth nie¿yj±cy ju¿ rusznikarz który skoñczy³ nieistniej±c± ju¿ szko³ê rusznikarsk± w Oslo, od którego w latach 90-tych pobiera³em nauki by³ nie tylko znanym rusznikarzem ale te¿ wybitnym strzelcem z broni krótkiej. Swojemu synowi Ole (czytaj Ule) nie zaszczepi³ pasji rusznikarskiej ale przekaza³ w genach talent do strzelania i niezwyk³± wolê walki na strzelnicy. Od kilku lat Ole nale¿y do kadry narodowej Norwegii i strzela w pierwszym firmowym zespole Perazzi. W ci±gu ostatnich 4 lat uczestniczy³ we wszystkich najwa¿niejszy zawodach na ¶wiecie w aktualnym rankingu na 2013 rok sklasyfikowany jest na 21 miejscu.
Kontakt ze ¶wiatowej klasy zawodnikiem pozwala zdobyæ wszechstronn± wiedzê na temat aktualnej broni sportowej kierunków jej rozwoju, metod szkolenia i treningu, umo¿liwia te¿ wymianê do¶wiadczeñ w dziedzinie pasowania i wywa¿ania broni do strzelca.

Wed³ug Ole s± dwie najwa¿niejsze osoby z którymi wspó³pracuje strzelec: trener i rusznikarz. Trener - wiadomo ustala zasady i harmonogram treningów, natomiast rusznikarz - i tu mo¿na zadaæ pytanie... skoro broñ jest sprawna i strzela to po co jest on potrzebny?


Ka¿dy strzelec zdaje sobie sprawê ¿e broñ musi byæ dopasowana indywidualnie do strzelca, a szczególnie jest to wa¿ne przy strzelaniu sportowym, nie pomo¿e najlepszej klasy strzelba Perazzi czy Holland & Holland je¿eli kolba i ca³a broñ jest niedopasowana do strzelca.Strzelec na pocz±tku przygody strzeleckiej stara siê dopasowaæ broñ do siebie, ale po pewnym czasie sylwetka ulega zmianom, mo¿e schudn±æ lub przytyæ, mo¿e siê zgarbiæ lub jego sylwetka pochyliæ.
Gdy strzelec przytyje do³ek strzelecki ulega zmianom dodatkowo jego twarz robi siê bardziej okr±g³a, ju¿ zmienia siê punkt trafienia, dlatego niezw³ocznie nale¿y dokonaæ korekcji pochylenia i sk³adu kolby. Du¿y wp³yw ma wiek, ulega zmianie refleks i zmienia siê si³a rêki prowadz±cej w obu przypadkach nale¿y niezw³ocznie dokonaæ korekcji wywa¿enia aby zwiêkszyæ lub zmniejszyæ szybko¶æ koñca luf.
Zmiany w sylwetce zachodz± stosunkowo wolno i na pocz±tku strzelec nie zdaje sobie sprawy dlaczego ma coraz wiêcej pude³, w pierwszej fazie próbuje korygowaæ broñ do siebie przez zmianê przy³o¿enia g³owy do osady, gdy to nie pomaga dochodzi do wniosku ¿e nale¿y broñ wymieniæ. W tym przypadku tylko osoba zewnêtrzna potrafi wychwyciæ b³êdy i skorygowaæ dopasowanie.Kolejn± spraw± jest symetryczne roz³o¿enie ciê¿aru broni w przypadku doci±¿ania nale¿y zwracaæ szczególna uwagê aby ciê¿arek by³ w osi symetrii broni, niesymetryczno¶æ mo¿e powodowaæ ¿e po pierwszym strzale broñ zostanie odchylona od osi co utrudnia i opó¼nia ponowne naprowadzenie na cel.
Natomiast niew³a¶ciwe roz³o¿enie ciê¿aru broni w przypadku doci±¿ania mo¿e powodowaæ ¿e po pierwszym strzale koniec lufy zostanie zbyt mocno odrzucony do góry co utrudni ponowne naprowadzenie na cel który ju¿ siê oddali i zmieni wysoko¶æ.

Wywa¿enie broni przy strzelaniu sportowym ma istotne znaczenie, ¶wiatowe strzelectwo sportowe posz³o w kierunku zupe³nie nowej filozofii wywa¿enia, otó¿ rzecz polega na takim roz³o¿eniu ciê¿aru aby g³ówna masa broni przesunê³a siê do przodu z jednoczesnym zwiêkszeniem szybko¶ci koñca luf, ta ciekawa metoda powoduje ¿e wywa¿ona w ten sposób broñ staje siê do 30% szybsza w naprowadzaniu na cel. Mo¿na powiedzieæ ¿e koniec lufy..... samoczynnie kieruje siê na cel, mo¿e nie dos³ownie ale bardzo szybko. Nowa metoda powsta³a pod wp³ywem obserwacji tysiêcy strzelców, stwierdzono ¿e przyczyn± wiêkszo¶ci nietrafionych rzutków jest zbyt ma³e wyprzedzenie czyli spó¼nianie strza³ów.
Ten nowy system wywa¿enia nieznany do tej pory w Polsce nie przenikn±³ jeszcze do naszych zawodników gdy¿ nikt ze ¶wiatowej czo³ówki nie zdradza tajników swoich sukcesów ani ¿aden rusznikarz wspó³pracuj±cy z najlepszymi strzelcami ¶wiata nie opublikuje tego w internecie... za darmo.
Nowy system wywa¿enia sprawia wra¿enie ¿e broñ jest l¿ejsza, stabilniejsza w naprowadzaniu na cel i pozwala niezale¿nie od umiejêtno¶ci strzelca na uzyskanie lepszych wyników gdy¿ powoduje wiêksze samoczynne wyprzedzenie.... a poniewa¿ wi±zka ¶rutu jest d³uga i rozci±gniêta zwiêksza siê prawdopodobieñstwo trafienia w cel dlatego ¿e niwelowane s± b³êdy krytycznego wyprzedzenia poniewa¿ rzutek mo¿e byæ trafiony przedni± i koñcow± czê¶ci± wi±zki ¶rutu.W³a¶ciwe wywa¿enie nigdy nie jest sta³e i ci±gle ulega zmianom w zale¿no¶ci od w³a¶ciwo¶ci cech psychofizycznych strzelca w danym roku.
Mo¿na zaobserwowaæ wielu strzelców którzy rozpoczynaj± strzelectwo sportowe przy wadze oko³o 80kg po kilku latach widaæ ¿e wa¿± prawie 100 i wiêcej kilogramów, gdy ich zapytaæ czy korygowali w tym czasie sk³ad odpowiadaj± przecz±co. Korekcja broni odbywa siê zawsze na pocz±tku sezonu a w po³owie jest sprawdzana.
Jest jedna niezmienna zasada, strzelec ma strzelaæ i osi±gaæ najlepsze wyniki od pozosta³ych spraw s± inni.
Jak twierdzi Ole od tego wszystkiego jest rusznikarz który stale wspó³pracuje ze strzelcem.
Niepokoj±c± spraw± jest ¿e czê¶æ m³odych strzelców po pewnym czasie dochodzi do wniosku ¿e wszystko wie najlepiej, wystarczy ¿e poczyta internet a wyniki natychmiast siê poprawi±, nic bardziej b³êdnego, to pierwszy krok do ograniczenia swoich wyników. G³êbokiej wiedzy trenerskiej i rusznikarskiej w internecie siê nie znajdzie.
Mo¿na w tej chwili zadaæ pytanie, ilu jest polskich strzelców którzy co rok prosz± rusznikarza aby sprawdzi³ i skorygowa³ im dopasowanie i wywa¿enie broni.
Trenerem nie musi byæ wybitny strzelec a rusznikarz te¿ nie musi byæ super strzelcem, wa¿ne aby obaj znali swój fach.


Czy mo¿na wyobraziæ sobie sukcesy Adama Ma³ysza gdyby nie jego trener Apoloniusz Tajner i pozostali którzy wspomagali go swoja wiedz±, a przecie¿ Tajner nigdy nie by³ mistrzem ¶wiata.
Nasz wybitny ¿u¿lowiec Tomasz Gollob ma osobistego mechanika który ca³y czas usprawnia i modyfikuje jego motocykl, mówi±c krótko ci±gle poprawia fabrykê i dopasowuje na bie¿±co motocykl do jego aktualnych predyspozycji i mo¿liwo¶ci oraz wilgotno¶ci toru. Lub Krystynê Kowalczyk która rezygnuje ze swojej ekipy szkoleniowej tylko wpisuje w GOOGLE..... jak zdobyæ tytu³ mistrza ¶wiata. Przyk³adów mo¿e byæ dziesi±tki.
Na zakoñczenie mo¿na napisaæ ¿e ka¿dy sportowiec aby osi±gn±æ wysokie wyniki musi siê liczyæ z faktem i¿ nale¿y skorzystaæ z pomocy i wiedzy innych, sam wielkich sukcesów nie osi±gnie.


Strzelcy sportowi którym broñ wywa¿ona zosta³a wed³ug nowego systemu w konkurencjach ¶rutowych uzyskuj± znakomite wyniki.

Zachêcam do zapoznania siê z ofert± wywa¿ania broni ¶rutowej.

Waldemar Laskowski
Artyku jest z Dobry Rusznikarz: rusznikarnia, oksydowanie naprawa modernizacja broni
http://www.dobryrusznikarz.pl/

Adres tego artykuu to:
http://www.dobryrusznikarz.pl//modules.php?name=News&file=article&sid=17